ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    UNIVERSITIES4EU –  U4EU

Το Πανεπιστη?μιο Πειραιω?ς, Σχολη? Οικονομικω?ν, Επιχειρηματικω?ν και Διεθνω?ν Σπουδω?ν, Τμη?μα Διεθνω?ν και Ευρωπαι?κω?ν Σπουδω?ν σε συνεργασία με Λυ?κεια απ’ όλη την Ελλάδα διοργανώνει τη Δρα?ση του Ευρωπαι?κου? Προγρα?μματος Jean Monnet ?Information Projects? με τι?τλο?Universities4EU? με ακαδημαι?κη? συντονι?στρια την Επι?κουρη Καθηγη?τρια Φωτεινη? Ασδερα?κη. Το προ?γραμμα διεξα?γεται σε συνεργασι?α με την ε?δρα Jean Monnet του Πανεπιστημι?ου Αιγαι?ου, Σχολη? Κοινωνικω?ν Επιστημω?ν, Τμη?μα Κοινωνιολογι?ας.

Το προ?γραμμα Universities4EU θε?τει στο επι?κεντρο τους νε?ους, μαθητε?ς ηλικι?ας 16-18 ετω?ν δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης, με στο?χο να τους ενημερω?σει σχετικα? με θε?ματα της Ευρωπαι?κη?ς Ε?νωσης (ΕΕ) με?σω καινοτο?μων τρο?πων μα?θησης. Σκοπο?ς του προγρα?μματος ει?ναι η ανα?πτυξη συνεργειω?ν ανα?μεσα στις διαφορετικε?ς βαθμι?δες εκπαι?δευσης, ανω?τατη, επαγγελματικη? και γενικη? δευτεροβα?θμια εκπαι?δευση και των δρω?ντων σε αυτε?ς (καθηγητε?ς πανεπιστημι?ου, στελε?χη της εκπαι?δευσης, καθηγητε?ς δευτεροβα?θμιας εκπαι?δευσης, φοιτητε?ς, μαθητε?ς) μαζι? με νεανικε?ς/φοιτητικε?ς οργανω?σεις μη κερδοσκοπικου? χαρακτη?ρα προκειμε?νου να υπα?ρξει ενημε?ρωση και συζη?τηση πα?νω στις συ?γχρονες προκλη?σεις για την Ευρω?πη και το με?λλον της καθω?ς και να αναζητηθου?ν απαντη?σεις για τα προβλη?ματα που τροφοδοτου?νται απο? την τρε?χουσα κρι?ση (π.χ. ανεργι?α των νε?ων, οι κοινωνικε?ς ανισο?τητες, δημοκρατικο? ε?λλειμμα).

Το προ?γραμμα ?Universities4EU? επι?σης σκοπευ?ει: α) να ενισχυθου?ν οι δημοκρατικε?ς αξι?ες και η συμμετοχη? των νε?ων ως ενεργω?ν πολιτω?ν στην εθνικη? και ευρωπαι?κη? πολιτειακη? διαδικασι?α β) στην ανα?πτυξη του διαλο?γου και συνεργατικω?ν στα?σεων των νε?ων γ) στην ενι?σχυση της ανεκτικο?τητας και της διαφορετικο?τητας δ) στην ενημε?ρωση των νε?ων σχετικα? με τα δικαιω?ματα, την κινητικο?τητα και τις ευκαιρι?ες εντο?ς της ΕΕ ε) στην ενι?σχυση της νεανικη?ς επιχειρηματικο?τητας και καινοτομι?ας στ) στην ενι?σχυση της δημιουργικο?τητας των νε?ων.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΣΥΚΕΩΝ

1. Σταυρίδης Γρηγόρης, Πληροφορικής

2. Παπαδοπούλου Βασιλική, Κοινωνιολόγος

3. Μητελούδης Πανταζής, Φιλόλογος

4. Θεοχαρίδης Κωνσταντίνος, Φιλόλογος

5. Τζέλλου Ελπίδα, Μαθηματικός

 

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ U4EU

1. Ημερίδα ενημέρωσης των μαθητών.

Στο 1ο Γενικό Λύκειο Συκεών διοργανώσαμε ημερίδα ενημέρωσης όλων των μαθητών του σχολείου μας για το πρόγραμμα U4EU, που πραγματοποιήθηκε στις 11 ? 05 ? 2015 .

Στην ημερίδα : Α) ενημερώθηκαν όλοι ? 410 περίπου ? οι μαθητές του σχολείου μας για το πρόγραμμα U4EU. Η ενημέρωση έγινε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο του Πειραιά στις 28 Μαρτίου 2015, στη ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη. στιγμιότυπα από την ημερίδα Β) Πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την ενημέρωση που έχουν οι μαθητές του σχολείου μας για τους θεσμούς, τα όργανα και τις λειτουργίες της Ε.Ε. Συντάχθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο από τους μαθητές που συμμετείχαν στην ημερίδα της Θεσσαλονίκης με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Το θέμα του ερωτηματολογίου ήταν : ?Γνωρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από όρους της επικαιρότητας.» Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν με συνέντευξη 50 μαθητές από τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου, οι οποίοι και δήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις δράσεις του προγράμματος. Τις συνεντεύξεις πήραν οι μαθητές που είχαν επιμορφωθεί στην ημερίδα της ΧΑΝΘ.

 

   

 1. Project με θέμα «Γνωρίζουμε την Ευρώπη, τους λαούς της και τον πολιτισμό              

   τους»

To project σχεδιάστηκε από τον φιλόλογο Πανταζή Μητελούδη και εντάχθηκε στο μάθημα επιλογής της Α ΄ Λυκείου «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

 

Σκεφτήκαμε να εντάξουμε την υλοποίηση δράσεων του προγράμματος U4EU στο μάθημα επιλογής της Α? Λυκείου «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Ενημερώθηκαν οι μαθητές που επέλεξαν το μάθημα και συμφώνησαν να υλοποιήσουμε το project. Συμμετέχουν 55 μαθητές και οι δύο φιλόλογοι που διδάσκουν στα δύο τμήματα της Α΄τάξης που έχουν αυτό το μάθημα επιλογής. Το project έχει διάρκεια ενός σχολικού έτους.

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4 ? 5 ατόμων .

 

Το project υλοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά, 2015 ? 16, και περιλαμβάνει 2 φάσεις:

 

Α) πρώτη φάση :

θέμα : «ΖΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

 

Οι μαθητές συνεργαζόμενοι και ανατρέχοντας σε πηγές στο διαδίκτυο και αλλού, απντούν στις ερωτήσεις των δύο ενοτήτων:

 

1η Ενότητα

Οι εντυπώσεις μας για την Ευρώπη και τους λαούς της

 

 1. Να γράψεις 5 λέξεις που σου φέρνει στο μυαλό η λέξη Ευρώπη.

 

 1. Να γράψεις 5 λέξεις που χαρακτηρίζουν την Ευρώπη.

 

 1. Να περιγράψεις τα χαρακτηριστικά όσων ευρωπαϊκών λαών γνωρίζεις.

 

 1. Να γράψεις τα δημιουργήματα του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θεωρείς πιο σημαντικά.

 

 1. Να γράψεις κάποια βασικά χαρακτηριστικά 5 ευρωπαϊκών πόλεων.

 

 1. Ποιες χώρες της Ευρώπης θα ήθελες να επισκεφτείς και γιατί.

 

 1. Ποιες χώρες της Ευρώπης φαντάζεσαι ότι είναι οι ιδανικότερες για να ζει κανείς και γιατί.

 

 1. Να γράψεις 5 πράγματα που θα ήθελες να μάθεις για την Ευρώπη.

 

 

2η Ενότητα

Γνωρίζω τους λαούς της Ευρώπης. Τι μας ενώνει, τι μπορεί να μας χωρίζει.

 

 1. Να γράψεις 5 στοιχεία που ενώνουν τους ευρωπαϊκούς λαούς .

 

 1. Να γράψεις 5 στοιχεία που χωρίζουν τους ευρωπαϊκούς λαούς .

 

 1. Να προτείνεις 5 τρόπους με τους οποίους θα έρθουν πιο κοντά οι νέοι από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.

 

 1. Ποια κοινά νομίζεις πως έχεις με νέους/εφήβους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

 

 1. Τι θα ήθελες να γνωρίσεις περισσότερο όταν επισκεφτείς μια ευρωπαϊκή χώρα;

 

 1. Πιστεύεις ότι οι λαοί στην Ευρώπη πρέπει να διατηρήσουν τις εθνικές τους γλώσσες ή να επικρατήσει μία κοινή γλώσσα; Να αιτιολογήσεις τις απόψεις σου.

 

Στο τέλος κάθε ενότητας οι ομάδες παρουσιάζουν τις απαντήσεις τους στην ολομέλεια.

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης ενότητας οι ομάδες καταγράφουν τα συμπεράσματά τους και για τις δύο ενότητες. Τα συμπεράσματα κάθε ομάδας προκύπτουν από τις δικές τους απαντήσεις και την έρευνα που πραγματοποίησαν καθώς και από τις παρουσιάσεις των άλλων ομάδων.

Β) δεύτερη φάση :

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να συνθέσει μία εργασία με ένα από τα παρακάτω θέματα:

 1. Οι ρίζες του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

 

 1. Η διαμόρφωση και εξάπλωση της ευρωπαϊκπης τέχνης.

 

 1. Η επιστήμες στην Ευρώπη. Ένας παράγοντας διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

 

 1. Παραδόσεις των ευρωπαϊκών λαών.

 

 1. Τα ευρωπαϊκά νεανικά μουσικά ρεύματα.

 

 1. Μουσική και διαμόρφωση της νεανικής κουλτούρας.

 

 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση : για τους νέους / μαθητές / φοιτητές.

 

 1. Τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη.

 

 1. Οι «πολιτιστικές πρωτεύουσες» της Ευρώπης.

 

 1. Ανακαλύπτοντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μέσα από ευρωπαϊκές πόλεις.

 

Για τη σύνθεση των εργασιών τους οι μαθητές χρησιμοποιούν πηγές από το διαδίκτυο και αλλού.

Οι εργασίες θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα διοργανώσουμε για τον σκοπό αυτό, στο Λύκειό μας.