Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το νέο Προεδρικό Διάταγμα (46/2016) για την αξιολο?γηση των μαθητω?ν του Γενικου? Λυκει?ου.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

1. Το Προεδρικό Διάταγμα αποτελείται από 33 άρθρα και αφορά:

2. Περι?οδοι του διδακτικου? ε?τους

3. Χαρακτηρισμο?ς των διδασκομε?νων μαθημα?των

4. Κλα?δοι μαθημα?των

5. Διαγνωστικη? αξιολο?γηση των μαθητω?ν

6. Μετεγγραφές μαθητών από σχολεία χωρίς άδεια λειτουργίας

7. Προφορικη? βαθμολογι?α τετραμη?νων

8. Δημιουργικε?ς εργασι?ες

9. Φα?κελος επιδο?σεων και δραστηριοτη?των των μαθητω?ν.

10. Κοινοποι?ηση της προφορικη?ς βαθμολογι?ας ? Ενημε?ρωση των κηδεμο?νων

11. Το?πος και χρο?νος διεξαγωγη?ς των εξετα?σεων

12. Θε?ματα των εξετα?σεων

13. Υ?λη μαθημα?των

14. Τρο?πος εξε?τασης των μαθημα?των

15. Γραπτε?ς προαγωγικε?ς και απολυτη?ριες εξετα?σεις

16. Γραπτε?ς προαγωγικε?ς και απολυτη?ριες εξετα?σεις

17. Υποχρεω?σεις των μαθητω?ν κατα? τη δια?ρκεια της εξε?τασης

18. Βαθμολο?γηση των γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων

19. Αναβαθμολο?γηση γραπτω?ν δοκιμι?ων των προαγωγικω?ν και απολυτηρι?ων εξετα?σεων του Γενικου? Λυκει?ου

20. Μαθητε?ς μη προσερχο?μενοι στις γραπτε?ς εξετα?σεις

21. Φυ?λαξη γραπτω?ν δοκιμι?ων

22. Εξαγωγη? του βαθμου? ετη?σιας επι?δοσης κατα? μα?θημα

23. Αντιστοιχι?α τα?ξεων Εσπερινου? Γενικου? Λυκει?ου

24. Βαθμο?ς Απολυτηρι?ου Γενικου? Λυκει?ου

25. Προαγωγη?, απο?λυση και απο?ρριψη μαθητω?ν

26. Κατατακτη?ριες εξετα?σεις των «κατ? ιδι?αν διδαχθε?ντων» και των στρατευ?σιμων μαθητω?ν

27. Μαθητε?ς απο? Ξε?να Σχολει?α

28. Χαρακτηρισμο?ς φοι?τησης και συνε?πειες στην προαγωγη? και απο?λυση μαθητω?ν

29. Εξαγωγη? του βαθμου? προαγωγη?ς η? απο?λυσης (Γενικο?ς Με?σος Ο?ρος, Γ.Μ.Ο.).

30.Μετεγγραφε?ς μαθητω?ν Γ ? τα?ξης των Γενικω?ν Λυκει?ων του Εξωτερικου?