2024_01_23 _Φ251_7175_Α5_ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ_2024_ΑΔΑ 62ΠΩ46ΝΚΠΔ-ΩΨ9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ