ΕΞΕ - 2868 - 2024 - «Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατιωτικού Προσωπικού»