Ενημέρωση για τους άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2005 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου2023 έως 31 Μαρτίου 2023.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
Φ12α_142970_ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023