ΕΞΕ - 52102 - 2020 - Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησ